De Geprofeteerde Eindtijd geopenbaard

Boeken over de eindtijd geschreven door Ronald Weinland


RONALD WEINLAND

Ronald Weinland, een auteur wiens boeken reeds in meer dan 170 landen en in meer dan 9 talen gepubliceerd werden, is eerst en vooral apostel van de Ene Almachtige Eeuwige God.

Hij werd hierin voorafgegaan door Herbert W. Armstrong die de Wereldwijde Kerk van God tot aan zijn dood in 1986 leidde, en maakt daarmee deel uit van een lange reeks van apostelen van God, beginnend bij de 12 oorspronkelijke apostelen die hun werk in 31 na Christus begonnen, lang voordat er anderen ten tonele verschenen die zichzelf ten onrechte Christenen noemden.

Ronald Weinland is de laatste apostel in dit allerlaatste tijdperk van menselijk zelfbestuur. Dat zelfbestuur zal bij de 2de komst van Jezus Christus eindigen. Hij zal terug komen om een einde te maken Wereldoorlog III en om vrede op aarde te brengen – een vrede die de mensheid nooit zelf heeft kunnen verwezenlijken gedurende de voorbije 6.000 jaar. Jezus Christus kwam de eerste keer (nu bijna 2.000 jaar geleden) als Gods Pascha Lam om de vergeving van zonden voor de mensheid mogelijk te maken. Deze keer komt Christus terug als een ‘Leeuw’ met grote kracht en macht om te tuchtigen, te strijden en om diegenen die de aarde aan het verwoesten zijn, te overwinnen. Vervolgens zal Hij dan één wereldregering vestigen – Gods regering – die 1.000 jaar lang in vrede zal heersen.

De geschiedenisboekjes geven uiteenlopende verslagen weer, maar over het algemeen is men het erover eens dat bijna alle oorspronkelijke apostelen, inclusief Paulus die de apostel voor de heidenen was, gevangen gezet en uiteindelijk gedood werden. De laatste apostel die verzen in de Bijbel optekende was Johannes. Hij was ook een profeet, en toen hij op het eiland Patmos gevangen zat, werd hem geopenbaard wat hij in het Boek Openbaring moest schrijven. Ronald Weinland is de enige andere apostel die ook door God en Jezus Christus als profeet aangesteld werd. Hij is Johannes’ tegenhanger, in zoverre dat aan Johannes de kennis gegeven werd van wat hij in het Boek Openbaring voor de eindtijd moest schrijven, en dat aan Ronald Weinland de ‘betekenis’ hiervan gegeven is, alsook de verantwoordelijkheid om die ‘betekenis’ te verkondigen in bovengenoemde boeken, in andere geschriften en door middel van een uitgebreid aantal opgenomen toespraken (preken) en interviews.

Sinds de dagen van Johannes (zo’n 1.900 jaar geleden) is Gods Kerk niet gewend geweest om een profeet in haar midden te hebben, maar in 1997 stelde God Ronald Weinland als profeet aan. Het eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ dat midden 2004 uigegeven werd, is het resultaat van alles wat God aan hem gaf en wat aan hem door Christus geopenbaard werd, betreffende de beginnende vervulling van de profetische eindtijd gebeurtenissen die eerst en vooral in Gods eigen Kerk zouden plaatsvinden – gebeurtenissen die zich begonnen voor te doen in December van 1994, toen het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd. Omdat de meeste mensen in de wereld nooit van Gods ware Kerk gehoord hebben, zijn zij geheel onbewust van die gebeurtenissen die gepaard gingen aan het openen van de eerste Zes Zegels van Openbaring. In dit boek wordt ook geopenbaard dat 9/11 de vervulling van het Zesde Zegel was, en dat het ook een ‘profetisch type’ is van alles wat op een nog veel grotere schaal zal geschieden.

In zijn tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ wordt de timing der dingen nader uitgelegd, en worden de overige belangrijke eindtijd gebeurtenissen uit de doeken gedaan, voortbouwend op wat in het eerste boek geschreven staat. Dit boek openbaart de opening van het Zevende Zegel (het laatste Zegel wat geopend wordt) dat in 2008 gebeurde, en het openbaart ook de betekenis van de Zeven Trompetten die in dat Zevende Zegel vervat zitten. Ook worden de Zeven Donders van Openbaring (die Johannes niet mocht neerschrijven) hierin geopenbaard. Maar het dient hier klaar en duidelijk gezegd te worden dat alle initiële timing die in dit boek vermeld staat, exact zeven jaar vooruit geschoven is.

Die laatste eindtijdgebeurtenissen die de mensheid rechtstreeks in een derde wereldoorlog zullen storten, begonnen in stelling gebracht te worden toen in 2008 het Zevende Zegel geopend werd. Deze gebeurtenissen begonnen met grote opschudding en ontreddering in onze wereldeconomie eind 2008 - begin 2009. Wat er toen in gang gezet werd is nu vooruit geschoven, en zal eind 2015 - begin 2016 verder gezet worden, wanneer er opnieuw een desastreus economisch rampscenario de kop zal opsteken, wat de wereld uiteindelijk in vrije val in de totale economische ondergang zal storten.

Die eerste fase van de grote economische ineenstorting die de toon zette voor toekomstige gebeurtenissen, werd slechts tijdelijk uitgesteld door het systeem van ‘quantitative easing’ (QE) genoemd wordt en wat er op zich alleen maar voor gezorgd heeft dat dit totaal falende systeem nog meer opgeblazen werd, waardoor de wereld een nog veel gruwelijkere wereldwijde ondergang gestort zal worden. Die ineenstorting zal nu nog veel desastreuzer zijn dan wanneer zij, zoals oorspronkelijk gepland was eind 2008 – begin 2009, had plaatsgevonden. Deze laatste profetieën openbaren de ineenstorting van de Amerikaanse Dollar en ook de snelle ondergang en vernietiging van de Verenigde Staten zelf. Die laatste grote oorlog zal haar meest verwoestende hoogtepunt bereiken wanneer atoomwapens ingezet worden tussen een tijdelijk verenigd Europa bestaande uit tien landen en de grote Asmogendheden, Rusland en China (samen met nog een paar kleinere landen die een bondgenootschap met hen zullen sluiten).

Ronald Weinland is de laatste apostel die tot deze wereld gezonden wordt, en zodoende heeft God door middel van hem een laatste getuigenis vastgelegd betreffende de ware geest en houding van de mensheid ten aanzien van God Zelf. Dit is duidelijk gemanifesteerd (geopenbaard) in ‘de velen’ die verbitterd zijn geworden, ten opzichte van diegene die door God naar deze wereld gezonden is om Zijn laatste waarschuwing en oordeel over te brengen. Zij hebben hem met haat, walging, spotternij en laster bejegend.

Uit het proces dat door de overheid van de Verenigde Staten tegen Ronald Weinland werd aangespannen en zijn hieruit volgende gevangenzetting komt ook de ware houding van de mensheid naar voren. In Februari 2013 begon hij met het uitzitten van zijn straf, met als datum van invrijheidstelling, Februari 2016. God heeft door de eeuwen heen een getuigenis gegeven van de ware geest en houding van de mensheid, door middel van de manier waarop Zijn profeten en apostelen behandeld en veroordeeld werden, waarbij zo velen van hen uiteindelijk gevangen gezet en zelfs gedood werden.

Ronald Weinland werd beschuldigd van het bewust ontduiken van het betalen van belastingen aan de federale overheid, en werd hiervoor ook veroordeeld. Deze beschuldiging werd geuit aan het adres van iemand die gelooft en onderwijst dat hijzelf en ook alle leden van de Kerk zich correct en verantwoord dienen te gedragen ten aanzien van de overheid van het land waarin zij resideren. De Kerk houdt vast aan een sterke en fundamentele doctrine, die inhoudt dat zij even correct en getrouw moeten zijn in het afdragen van hun belastingen aan de overheid van het land waarin zij wonen net zoals zij getrouw moeten zijn in het betalen van hun Tienden aan God. De aantijging van de rechtbank hield in dat veel van de onkosten die als Kerkonkosten werden ingebracht, niet als dusdanig aangegeven mochten worden; zij oordeelde dat dit privéonkosten waren, en dientengevolge werd de terugbetaling van die onkosten als inkomen aangerekend en waar belasting op betaald hadden moeten worden. Er waren slechts twee onkostenplaatjes die de overheid het vereiste minimum bedrag in dollars in handen speelden, zodat zij gerechtigd waren om een aanklacht in te dienen en vervolgens een rechtsvervolging in te stellen. Maar beiden onkostenplaatjes waren legitieme onkosten, omdat zij gebaseerd waren op het geloof van de Kerk en op rechtmatige religieuze praktijken van Gods Kerk. Maar de overheid verwierp dit alles en stond niet toe dat deze onkosten als dusdanig door de Kerk gedeclareerd mochten worden. Deze onkosten waren niet van persoonlijke aard, maar waren wel degelijk onkosten gebaseerd op het geloof van de Kerk en onze religieuze praktijken.

Het hoofdbedrag waarvan sprake, was een bedrag van $300.000 in Kerkgelden, dat overgebracht werd naar een bankrekening in Zwitserland. De overheid insinueerde dat dit een duistere praktijk was, ook al werd in 2002 duidelijk aan de Kerk(leden) gecommuniceerd dat deze transactie zou plaatsvinden en dat er aldaar onder Ronald Weinland’s persoonlijke naam geld geplaatst zou worden, teneinde de Kerk in staat te stellen om tijdens een derde wereldoorlog (die de wereld zou overspoelen in de laatste jaren van de eindtijd) toch nog te kunnen functioneren (dit zal nu beginnen op een tijdstip na Oktober 2015 en voor Juni 2019.)

Deze overheveling van gelden naar Zwitserland was gebaseerd op het profetische geloof dat de Amerikaanse Dollar tijdens die laatste jaren ineen zal storten, en dat dit schamele bedrag dan gebruikt zou kunnen worden om een ‘religieus werk’ verder te kunnen zetten met behulp van die gelden in Zwitserland. Gebaseerd op alles wat zich afgespeeld heeft tijdens de 2de Wereldoorlog, werd geloofd dat Zwitserland een locatie zou zijn die opnieuw een ‘veilige haven’ zou zijn om geld te deponeren tijdens een volgende wereldoorlog. Maar sinds de tweede helft van 2015, en gezien het feit dat God alle catastrofale eindtijdgebeurtenissen en Wereldoorlog III exact zeven jaar vooruit geschoven heeft, heeft God ook geopenbaard dat het potentiële profetische eindresultaat voor vele landen nu ook veranderd is. Zwitserland hoort hier ook bij, en zal het nu veel harder te verduren krijgen tijdens deze finale eindtijd periode; Zwitserland zal niet langer een ‘veilige haven’ zijn voor welke gelden dan ook in de wereld.

Het tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geeft uitleg over wat mensen moeten doen als zij deze allerlaatste oorlog – een totale nucleaire oorlog - willen overleven om verder te kunnen leven in een nieuw tijdperk dat God aan de mensheid zal schenken. Dit betreft ook iedereen uit Gods eigen Kerk die na de Apostase verstrooid werden; zij zullen zich moeten vernederen en zullen diegenen die God tot hen zendt moeten ontvangen, aanvaarden.

Net zoals God aan Johannes openbaarde wat hij in het Boek Openbaring moest schrijven toen hij door de Romeinse overheid op het eiland Patmos gevangen gehouden werd, heeft God nu aan Ronald Weinland meer inzicht gegeven in deze profetieën, en hij heeft dit alles op schrift gesteld terwijl hij in de gevangenis zat. Het nieuwe boek met als titel ‘Profeteer Tegen de Naties’ zal begin 2016 uitgegeven en beschikbaar gesteld worden. Dit boek openbaart de redenen waarom God alle eindtijdgebeurtenissen exact zeven jaar vooruit geschoven heeft. Hierin wordt ook geopenbaard wat elk volk en elk land in deze wereld specifiek te wachten staat en welke geprofeteerde catastrofale gebeurtenissen specifiek tegen hen gericht zullen zijn. Dit boek openbaart ook hoe God het nu mogelijk gemaakt heeft dat er vele miljoenen mensen meer gered kunnen worden, die verder zullen kunnen leven in dat nieuwe tijdperk van vrede, wanneer Christus gedurende de volgende 1.000 jaar over de volkeren zal regeren.

Dit boek openbaart dat God, toen Hij alle eindtijdgebeurtenissen in de tijd vooruit schoof, Hij ook het potentiële resultaat van wat er nu met de vele verschillende landen kan gebeuren, veranderde. Er zijn een aantal zeer specifieke landen waartoe God Zich nu richt, wier verwoesting en dodentol nu potentieel veel kleiner kan zijn dan het eerdere oordeel wat er over hen uitgesproken was vóór 2012. Die landen worden specifiek en individueel aangesproken in dit derde en laatste boek.